Teenuse kirjeldus

Alates 2012.a. sügisest elluviidava projekti “Diabeediga laps haridusasutuses” käigus pakutakse diabeediõe nõustamisteenust kõigile Eesti haridusasutustele. Projekti rahastatakse Eesti Haigekassa tervise edendamise tegevuste kaudu ning projekti eestvedajaks on Tervise Arengu Instituut koostöös Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühinguga. Projekti käigus pakutakse haridusasutustele diabeediõe koolitus- ja nõustamisteenust, mille eesmärk on tagada esimest tüüpi diabeeti põdevate laste toimetulek lasteaias ja koolis. Diabeediõe-poolse koolitamise, nõustamise ja juhendamisega tõstetakse  haridusasutuste personali teadlikkust diabeedist, arendatakse oskusi diabeediga lapse toimetuleku toetamiseks ning aidatakse luua toetavat keskkonda, et seeläbi tagada diabeeti põdevate laste turvalisus ja diabeedi hea kontroll haridusasutustes.

Teenuse täpse kirjelduse leiab siit: Diabeediga laps haridusasutuses – teenuse kontseptsioon

Teenuse pakkumise eesmärgiks on:

Eestis on tagatud kõigi 1.tüüpi diabeeti põdevate laste toimetulek haridusasutustes, nende diabeedi kontroll lasteaia- või koolipäeva jooksul on hea ning neid koheldakse võrdselt teiste lastega.

Teenuse osapooled ja nende rollid on järgmised:

Tervishoiutöötajad. Perekonda ja haridusasutust toetav meeskond koosneb arstist ning eriväljaõppe saanud diabeediõest või lasteõest, kes:

  • pakuvad koolitust, nõustamist ja igakülgset abi kõigis küsimustes, mis haridusasutuses lapse diabeedi haldamise osas tekivad;
  • teevad haridusasutuse personalile kättesaadavaks lapse diabeeti puudutavad juhendid ja õppematerjalid.

Perekond. Lapsevanemad või hooldajad, kes igapäevaselt lapse diabeedi haldamise eest vastutavad:

  • annavad haridusasutusele piisavat ja adekvaatset informatsiooni lapse diabeedi igapäevase kontrolli üksikasjade ja lapse erivajaduste kohta;
  • kindlustavad lapse ravitarvikute olemasolu haridusasutuses;
  • annavad haridusasutusele enda ja pereliikmete kontaktandmed igapäevaste küsimuste lahendamiseks telefoni teel ning kindlustavad nende kontaktide kättesaadavuse lasteaia- või koolipäeva jooksul.

Haridusasutus. Lasteaia või kooli juhtkond ja diabeediga lapsega kokku puutuvad töötajad:

  • tagavad diabeediga lapsele turvalise keskkonna haridusasutuses;
  • osalevad tervishoiutöötaja poolt pakutaval koolitusel ja juhendamisel, et olla võimeline toetama diabeediga last lasteaia- või koolipäeva kestel;
  • korraldavad tervislikel põhjustel teisiti toituva lapse toitlustamist tulenevalt tervishoiutöötaja soovitustest.