KÜSK Arenguprogramm

ELDÜ viib 01.04.2014-31.05.2015 ellu projekti “ELDÜ arenguprogramm 2014-2015”.

Projekti eesmärk on ELDÜst võimeka rehabilitatsiooniasutuse arendamine ning sihtrühma laiendamine täiskasvanud 1.tüüpi diabeeti põdevate inimeste seas. Projekti elluviimise tulemusel on ühingu liikmeskond laienenud 1.tüüpi diabeeti põdevate täiskasvanute seas ning ühing on võimeline pakkuma kompleksset rehabilitatsiooniteenust 1. tüüpi diabeeti põdevatele inimestele.

Projekti käigus töötatakse välja täiskasvanutele suunatud tegevuskava ning tehakse ettevalmistused ning hakatakse pakkuma rehabilitatsiooniteenuseid diabeeti põdevatele inimestele.

Projekti elluviimise järgselt on diabeeti põdevatel inimestel Eestis esimest korda olemas haigusspetsiifiline rehabilitatsiooniteenuse pakkuja; ELDÜle lisandub tegevusvaldkond, mis annab võimaluse pakkuda tööd ühele täiskohaga inimesele ning mitmetele osalise tööajaga spetsialistidele; suureneb ELDÜ sihtrühm täiskasvanute seas, mis omakorda annab meile võimaluse paremini kaitsta täiskasvanud diabeetikute huvisid Haigekassa ja Sotsiaalministeeriumiga läbirääkimistel.

Projekti rahastab siseministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital 9 988,23 euro ulatuses.

Projekti käigus toimunud tegevused

2014 juunis ja juulis viis ELDÜ lapsevanemate seas läbi rehabilitatsiooniteenuse alase küsitluse, kuna Sotsiaalministeeriumile diabeedivaldkonna rehabilitatsiooniteenuste ettepanekute esitamiseks on oluline sihtrühma kaasatus, mida küsitluse läbiviimine aitas meil saavutada. Vastajaid oli kokku 115. 47% vastajatest ei olnud rahul praeguse rehabilitatsiooniteenuse korraldusega, 40% jäid rahule ning 13% ei osanud vastata. Need, kes teenusega rahul ei olnud, kurtsid eelkõige sobivate teenuste puudumise üle (55%), pikkade järjekordade üle (20%) ning info vähesuse üle (18%). Kui palusime nimetada teenuseid, millest diabeeti põdevatele lastele enim kasu oleks, oli loetelu järgmine – füüsiline treening ja nõustamine, kuidas turvaliselt sportida; psühholoogiline abi; diabeedinõustamine igapäevaelu teemadel; toitumiskoolitused; koolidele ja lasteaedadele suunatud koolitused ning lisaks sellele ka laagrid.

14-15.06.2014 toimus Lemmerannas täiskasvanute arendusseminar. Osales kokku 12 inimest, kes toimunud seminaride ja arutelude käigus panid kokku ELDÜ noorte ja täiskasvanute tegevuskava põhimõtted ja suunised. Selle põhjal asuti koostama täiskasvanute suuna tegevuskava, mis peaks lõplikult valmima novembris 2014.

18.06.2014 kohtusid ELDÜ esindajad Kristi Peegel ja Piret Loomets Sotsiaalministeeriumis hoolekande osakonna peaspetsialisti Lemme Palmetiga. ELDÜ tutvustas oma tegevust ja ettepanekuid, sotsiaalministeeriumi esindaja andis ülevaate rehabilitatsioonireformist, selle ajakavast ning uue ESF programmiperioodi rehabilitatsioonile suunatud tegevustest.

Rehabilitatsiooniteenuse osutamise ettevalmistamiseks on koostatud rehabilitatsiooniteenuse osutamise kord, mis sätestab teenuse osutamise protsessi ning rehabilitatsioonimeeskonna töökorralduse. Koostatud on ka rehabilitatsiooniteenuse kvaliteedi tagamise süsteem ja tulemuslikkuse hindamise kava.

ELDÜ on majandustegevuse registris registreeritud rehabilitatsiooniteenuse osutajaks (tegevusloa nr. SRT000180). Lisaks registreerisime oma ühingu ka lapsehoiuteenuse osutajaks, kuna seda saab siduda rehabilitatsiooniteenusega, lapsehoiuteenuse loa nr SLH00071.

Kuna meie poolt eeldatud seadusemuudatus (Sotsiaalhoolekande seadus) ei jõustunud jaanuaris 2015, vaid jõustub jaanuaris 2016, siis projekti käigus ette valmistatud teenuseid saame osutama hakata 2016. aastast. Seadusemuudatusega kehtestati ka uus kord rehabilitatsiooniteenuse osutajate rahastamiseks. Varem sõlmis teenust osutav asutus aasta alguses lepingu Sotsiaalkindlustusametiga, kus olid paika pandud kogu aasta teenuse mahud koos summadega. 2016. aastast hakkab kehtima kord, kus raha liigub koos kliendiga, st igale puudega lapsele on ette nähtud aastane summa rehabilitatsiooniks,  klient valib ise asutuse, kus ta tahab teenust saada ning asutus saadab teenuse eest arve Sotsiaalkindlustusametile. See lahendus on meie jaoks veelgi sobivam, kuna siis me ei pea võistlema lepingut sõlmides suurte haiglatega ja piirduma väga väikese lepingumahuga, vaid saame olla kindlad, et kõik diabeediga lapsed meie poole pöördudes ka teenust saavad.

Seega on kõik ettevalmistused ELDÜ poolt tehtud, et teenuse osutamisega saaks alustada 2016.a. algusest, kui Sotsiaalhoolekande seaduse uus redaktsioon jõustub. Seni jätkame tihedat suhtlust partneritega Sotsiaalministeeriumist ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusest, et seaduse rakendussätete väljatöötamisel omapoolne sisend anda. Meie poolt väljatöötatud teenuste kirjeldus on saadetud ka Sotsiaalministeeriumile.

08.04.2015 allkirjastatud valitsuse koalitsioonileppe punkt 10.16 rõhutab samuti rehabilitatsiooniteenuste olulisust: Arendame välja erivajadustega laste rehabilitatsiooni- ja tugiteenused ning tagame nende ühtse kvaliteedi. Parandame laste rehabilitatsiooni- ja tugiteenuste osutamist, et erivajadustega laste vanemad saaksid tööl käia ja puhata. Tagame erivajadustega või terviserikkega sündinud lapse vanematele õigeaegse ligipääsu vajalikele teenustele.

Seetõttu on ELDÜ veendunud, et hoolimata projekti ajakavas toimunud viivitustest oleme kõik ettevalmistused teenuste edukaks osutamiseks läbi viinud ning valmis 2016.a. algusest ka teenuseid osutama.

Täiskasvanute tegevuskava on juhatuse poolt kinnitatud. Tegevuskavas planeeritud tegevused:

  • tarvikute laenutussüsteemi loomine. 2015.a. oli plaanis laenutamiseks vajalike seadmete ostuks rahastuse leidmine. Kuna vahepeal on maailmas turule tulnud veelgi odavam pideva glükoosijälgimise seade, siis uurime hetkel võimalusi selle ELDÜle soetamiseks, et kulusid minimeerida.
  • spordilaager 2015 on ette valmistamisel ning toimub 11-14. juunil 2015 Otepääl.
  • ELDÜ on 2015.a. korraldanud 3 koolitust (glükoosisensori kasutamine, insuliinipumba kasutamine, tervislik toitumine), osalejate seas on olnud ka täiskasvanute sihtrühma esindajaid.
  • patsientide õiguste eest seismine. 2014.a. läbirääkimised Haigekassaga tõid kaasa veresuhkru mõõtmiseks vajalike tarvikute hüvitamise paranemise ka täiskasvanutel alates 2015. aastast. ELDÜ jätkab läbirääkimistel täiskasvanute sihtrühma eest seismist eesmärgiga võimaldada neile ka pumba- ja sensorravi.