KÜSK/VÜF: Diabeediõdede tugiteenuse äriplaani elluviimine

ELDÜ viis 1.12.2013-28.02.2015 läbi projekti diabeediõdede tugiteenuse arendamiseks.

Projekti partneriteks on Tervise Arengu Instituut ja Haigekassa. Projekti eesmärk eesmärk on diabeediga lastele, noortele ja nende peredele võrdsete võimaluste loomine läbi sotsiaalsete teenuste pakkumise. Projekti käigus korraldatakse diabeediõdede tugiteenust pakkuvate tervishoiutöötajate kompetentsi tõstvaid tegevusi ning koostatakse teenuse osutamisel kasutatavaid õppematerjale.

Projekti käigus paraneb ühingu organisatsiooniline võimekus, kaasatakse uusi liikmeid ning moodustatakse jätkusuutlik koostöövõrgustik.

Tugiteenuse eesmärk on tagada esimest tüüpi diabeeti põdevate laste toimetulek lasteaias ja koolis. Diabeediõe poolse koolitamise, nõustamise ja juhendamisega tõstetakse  haridusasutuste personali teadlikkust diabeedist, arendatakse oskusi diabeediga lapse toimetuleku toetamiseks ning aidatakse luua toetavat keskkonda, et seeläbi tagada diabeeti põdevate laste turvalisus ja diabeedi hea kontroll haridusasutustes.

Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital 25 136,84 euro ulatuses.

Projekti elluviimise käigus on toimunud:

29. jaanuaril 2014 toimus Tervise Arengu Instituudis projekti töökoosolek, kus osalesid ELDÜ esindajad, TAI projektiga seotud spetsialistid, Sotsiaalministeeriumi ametnikud ning projekti raames nõustamisi läbiviivad õed. Vaadati üle järelhindamise tulemused, võeti kokku lõppenud tööaasta ning tehti plaane alanud aastaks.

06. veebruaril 2014 toimus Tallinna Lastehaiglas glükoosisensori koolitus, kus osalesid nõustamisi läbi viivad õed eesmärgiga saada täiendavaid teadmisi ja oskusi pideva glükoosimonitooringu seadmete kasutamisel.

Projekti raames alustati juba jaanuaris ka lasteaedades ja koolides diabeedi-alaste nõustamiste läbiviimist. Lapsevanemad, kes soovivad teenust oma lapse kooli või lasteaeda tellida, palume ühendust võtta oma lapse raviarsti või ELDÜga.

Märts-mai 2014 toimub õdedele suunatud “Koolitaja arenguprogrammi” koolitustsükkel, mis koosneb kuuest koolituspäevast, hõlmates teemasid: enesekehtestamine ja efektiivne suhtlemine, mõjus esinemine, koolituse meetodid ja vahendid, grupijuhtimine. Koolituse viimases osas viime läbi supervisiooni,  kus võetakse vaatluse alla meeskondade toimimise üldteemad kui ka konkreetsed tööalased juhtumid, mida analüüsitakse ning millele otsitakse efektiivsemaid lahendusi.

22.05.2014 tutvustati projekti Šveitsi esindajatele, osalesid Šveitsi Arengu- ja Koostööameti (Swiss Development and Cooperation Agency – SDC), Šveitsi Riikliku Majandusasjade Sekretariaadi (State Secretariat for Economic Affairs – SECO) ja Riias asuvast Šveitsi saatkonna ning Rahandusministeeriumi esindaja.

27-28. mail 2014 toimus õdede õppereis Soome, kus osaleti Soome Diabeediliidu koolitustel, külastatati Tampere Lastehaiglat ning ühte kooli, kus tutvuti sealsete parimate praktikatega diabeediga lapse koolielu toetamisel.

13-16.06.2014 toimus 2-päevane kogemusnõustamise koolitus õdedele ning projektijuhile, mida viis läbi Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond.

Et võimaldada meeskonnaga liitunud uutele õdedele omandada diabeedi halduse igapäevaoskusi, kaasati neid praktikale ELDÜ laagritesse diabeeti põdevatele lastele. Esimene laager toimus 6-8. juunil Luhtres ning see korraldati koostöös Soome Diabeediliiduga, mis andis võimaluse õppida ka soomlaste kogemustest. Teine laager, kus õed praktikal käisid, toimus 15-17. juunil Käsmus ning seal osalesid eelkooliealised ning algklasside lapsed.  Kolmas laager toimus 7-12. juulil Olustveres, kus olid lapsed vanuses 7-17 eluaastat. Kogenud diabeediõdede kõrval käisid laagrites praktiseerima kokku 5 õde. Olenevalt koormusest said kõik praktikandid 20-78 praktikatundi.

Kõigil teenust osutavatel õdedel võimalik osaleda kord kuus toimuvatel supervisioonidel. Kokku toimus 5 supervisiooni.

24.10 2014 toimus projekti töökoosolek TAIs, kus osalesid ELDÜ ja TAI esindajad. Päevakorras oli teenuse osutamise ülevaade, tagasiside küsitlus, trükimaterjalide ülevaade ning 2015.a. plaanid.

08.12.2014 toimus teenust osutavatele õdedele slaidiesitluste ja õppematerjalide kasutamise praktiline koolitus Tallinnas ning 09.12. samasugune koolitus Tartus.

06.02.2015 toimus TAIs järjekordne projekti töökoosolek, kus osalesid TAI ja ELDÜ esindajad.

11.02.2015 toimus insuliinipumba ja sensorikoolitus Tartus ning 13.02.2015 insuliinipumba koolitus Tallinnas. Osalesid teenust osutavad õed, kes soovisid oma teadmisi pumba- ja sensori teemal värskendada.

2014.a. teenust kasutanud haridusasutuste ja lapsevanemate seas on läbi viidud tagasiside küsitlus. Kokkuvõtteks võib öelda, et teenust peetakse väga vajalikuks ning haridusasutused ja lapsevanemad hindavad teenuse kvaliteeti kõrgelt.

2015.aastal jätkatakse teenuse osutamisega, planeeritud on seda pakkuda 30 lapsele üle Eesti. ELDÜ ülesandeks on teenuse vahendamine ning administreerimine.

Lasteaedade ja koolide personalile mõeldud koolitusmaterjalid leiab SIIT. Lisaks nendele materjalidele on valminud 2 lühikest filmi diabeedi olemuse selgitamiseks lapse rühma- või klassikaaslastele, mida teenuse osutamisel kasutatakse. Koolitust läbiviivatele  õdedele on koostatud ka slaidid, mida nad kasutada saavad.

Teenuse osutamise ülevaade:

Veebruar 2014: teenust osutati ühele lapsele 2,75 tunni ulatuses.

Märts 2014: teenust osutati ühele lapsele 7,5 tunni ulatuses.

Aprill 2014: teenust osutati neljale lapsele 25,5 tunni ulatuses.

September 2014: teenust osutati üheksale lapsele 88 tunni ulatuses.

Oktoober 2014: teenust osutati 14-le lapsele 73,5 tunni ulatuses.

November 2014: teenust osutati 16 lapsele 127,5 tunni ulatuses.

Detsember 2014: teenust osutati seitsmele lapsele 40 tunni ulatuses.

Jaanuar 2015: teenust osutati 3 lapsele 9 tunni ulatuses.

Veebruar 2015: teenust osutati 3 lapsele 15,5 tunni ulatuses.

Kokku osutati teenust 36 lapsele üle Eesti 433,25 tunni ulatuses. Keskmiselt sai üks laps teenust 12 tunni ulatuses.

https://lastediabeet.ee/wp-content/uploads/2013/03/744_2027-_VUFi_logo_jpg.jpg