KÜSK: Sotsiaalse ettevõtluse äriplaani koostamine

ELDÜ viis 1.novembrist 2011 kuni 31.jaanuarini 2012 läbi projekti sotsiaalse ettevõtluse ja avalike teenuste arendamiseks.

Projekti peamiseks eesmärgiks on Eesti ühiskonnas diabeedihaigetele lastele ja noortele ning nende pereliikmetele parema elukvaliteedi ja võrdsemate võimaluste loomine läbi perede hakkamasaamist toetavate uute teenuste pakkumise ja maailmas juba levinud parimate praktikate rakendamise.

Projekti käigus töötati välja teenuste äriplaan, mille tulemusel paraneb ühingu organisatsiooniline võimekus, kaasatakse uusi liikmeid ning moodustatakse jätkusuutlik koostöövõrgustik. Äriplaani ellurakendamisel pakutakse pereteenuseid, mille abil soovitakse parandada diabeetikute ravitulemusi, tõsta ühiskonna teadlikkust diabeetikute vajadustest, vähendada diabeedilaste sotsiaalset tõrjutust, suurendada nende vanemate tööhõivet ning perede elukvaliteeti.

Äriplaani teenuste väljatöötamiseks tutvuti teiste riikide kogemustega, viidi läbi küsitlus 2011.a. novembris toimunud ELDÜ konverentsi osalejate seas ning korraldati projektimeeskonnale äriplaani ning juriidiliste küsimuste koolitus.

Projekti tulemusena valmis teenuste äriplaan, mis esitati KÜSK järgmisesse taotlusvooru sotsiaalse ettevõtluse äriplaanide elluviimiseks.

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) rahastas projekti summas 2993,76 eurot.